Missie en visie Vinckhuysenschool

Missie

De Vinckhuysenschool streeft naar onderwijs in een veilig schoolklimaat, waar onze kinderen zich ontwikkelen tot sociale, zelfstandige en creatieve wereldburgers die zich verbonden en verantwoordelijk voelen voor hun omgeving.

 

Visie

Met passie en enthousiasme werkt het betrokken team van de Vinckhuysenschool samen met ouders en leerlingen in wederzijds vertrouwen aan een school waar iedereen zich thuis voelt. Kinderen op De Vinckhuysenschool houden van uitdagingen, zijn zelfstandig en verantwoordelijk, zij leren van én met elkaar. Als Kanjerschool leren wij kinderen om op een positieve, respectvolle manier met elkaar om te gaan en samen te werken.

Door onze persoonlijke aandacht voor elk kind en onze Kanjeraanpak krijgen zij vertrouwen in zichzelf, in elkaar en in de wereld. Op die manier zetten zij bij ons een eerste stap richting een toekomst die flexibiliteit, creativiteit en ondernemerschap vraagt om zo de wereldburger te worden die zij willen zijn.

 

Kernwaarden Bij alles wat we doen gaan we uit van onze vijf kernwaarden:

Persoonlijk
De Vinckhuysenschool is een kleinschalige school, waar iedereen elkaar kent en waar persoonlijke aandacht is voor elk kind. Door deze kleinschaligheid kunnen we elk kind onderwijs op maat bieden en werken we groepsdoorbrekend. We hebben vertrouwen in de eigen kracht van het kind om zichzelf te ontwikkelen binnen het eigen vermogen. Door een persoonlijke aanpak vergroten we de betrokkenheid en het enthousiasme en daardoor het leerrendement, en kunnen we de kinderen net even wat extra aandacht te geven.

Samen
Op de Vinckhuysenschool leert jong en oud van en met elkaar. Onze leerlingen leren vaardigheden om samen te kunnen werken. Het goed kunnen luisteren naar elkaar, elkaar respecteren, de mening van anderen vragen, taken verdelen, elkaar helpen en hulp aannemen zijn voorbeelden van deze vaardigheden. De verbinding tussen kinderen, ouders, leerkrachten en partners is een belangrijke waarde voor ons. Als school werken wij samen met ouders in wederzijds vertrouwen aan de ontwikkeling van de kinderen.

Eigenaarschap
We bieden de kinderen de ruimte om zelfstandig te werken aan hun eigen leerproces. Door de korte en gerichte instructies van de leerkracht kunnen de leerlingen snel zelfstandig aan het werk. We geven de kinderen het vertrouwen om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Ze kunnen zelf hun werkplek kiezen, in de klas, op een stilte-werkplek of in de samenwerkruimte. Waar nodig krijgen kinderen extra instructie of verdieping van de leerstof. Doordat de kinderen werken met weektaken leren zij gaandeweg al vanaf groep 1 hun eigen weektaak zelfstandig te plannen. Dagelijks wordt er met de leerlingen gesproken over hun leerproces, waardoor de kinderen al jong leren te reflecteren op hun eigen handelen. Allemaal vaardigheden die in deze flexibele en veranderende wereld steeds meer nodig zijn.

Duurzaam, groen en gezond
Op de Vinckhuysenschool hebben wij aandacht voor milieu, groen, duurzaamheid en een gezonde levensstijl (voeding en beweging). Wij besteden veel aandacht aan deze

onderwerpen, de kinderen scheiden hun afval en ze zorgen ervoor dat de schoolomgeving groen is en blijft. Door middel van een eigen moestuin maken we de kinderen bewust over de oorsprong van onze voeding.

Thema’s
Op de Vinckhuysenschool streven we ernaar onderwijs en praktijk te verbinden en de werkelijkheid en leefwereld van kinderen mee te nemen in het onderwijsaanbod. We bieden de doelen van mens & samenleving, natuur & techniek en kunst & cultuur aan in thema’s. Door middel van deze thema’s gaan kinderen vanuit verwondering en nieuwsgierigheid de wereld steeds meer ontdekken en ervaren zij door de diverse onderwerpen en werkvormen wat hun talenten zijn. Een belangrijke plek hierin hebben de 21-eeuwse vaardigheden: samenwerken, communiceren, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid, computational thinking en zelfregulering. Competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst.