Leerplicht en verlof


Het feit, dat een leerling vanaf het vijfde jaar onder de leerplichtwet valt, houdt mede in dat elke vorm van verlof buiten de reguliere schoolvakanties bij de directeur moet worden aangevraagd, ook als het familiegebeurtenissen betreft.

Het aanvraagformulier voor verlof  is hier te downloaden.

Extra schoolverlof (wegens gewichtige omstandigheden) of vakantieverlof kan worden aangevraagd door het formulier in te vullen dat op de website van de school te downloaden is. Het formulier kan ook worden gedownload van de website van de gemeente Alkmaar.
Vakantieverlof moet minimaal 8 weken van te voren worden aangevraagd, en mag slechts in zeer uitzonderlijke situaties worden toegekend. Het kan alleen als één van beide ouders een beroep heeft waarbij sprake is van piekdrukte in álle vakantieperioden. Dat betreft alléén bepaalde takken van de horeca of agrarische sector of luchtvaartsector. En dan nog alleen als het opnemen van vakantie in één van de schoolvakanties zou leiden tot bedrijfseconomisch onoverkomelijke risico’s. Daarnaast zijn er nóg een aantal criteria waaraan voldaan moet worden. Alle richtlijnen zijn te lezen op de achterzijde van het aanvraagformulier. U dient als zelfstandige of via de werkgever een verklaring af te geven, waaruit blijkt dat bedoeld verlof niet in één van de schoolvakantie kon worden opgenomen.
De directeur beoordeelt de aanvragen voor extra schoolverlof en voor vakantieverlof, en moet zich daarbij houden aan de (landelijke) richtlijnen. Bij twijfel over de afhandeling kan de directeur overleggen met de leerplichtambtenaar. Een schooldirecteur die ongeoorloofd verzuim vermoedt, is verplicht (volgens de leerplichtwet) om dat te melden aan de leerplichtambtenaar.
Het vakantieverlof mag éénmaal per jaar worden verleend; mag niet langer duren dan 10 schooldagen en het mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
Bij twijfelgevallen en voor langere perioden dan 10 dagen wordt door de directeur contact opgenomen met de leerplichtambtenaar.

Informatie over leerplicht voor ouders
Leerplichtambtenaren en schooldirecteuren krijgen vaak vragen over de leerplicht. Vragen als ‘mag mijn kind mee op vakantie buiten de schoolvakanties’ of ‘mag de school bepalen dat mijn kind een jaar overdoet’?
www.leerplichtwegwijzer.nl biedt ouders betrouwbare informatie over leerplichtzaken.

De gemeente Alkmaar heeft ook een folder over leerplicht : Leerplichtfolder met hierin ook een link naar het formulier en de uitleg over ‘Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek.