Medezeggenschapsraad


Volgens de Wet op het Basisonderwijs heeft iedere school in Nederland een medezeggenschapsraad, de MR. In de MR zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd; op onze school van beide geledingen twee personen. In het medezeggenschapsreglement zijn taken, rechten en plichten van de MR vastgelegd.
De MR is vooral een beleidscontrolerend orgaan. Zij formuleert het beleid niet zelf en heeft op sommige onderdelen adviesrecht of instemmingsrecht op beleid. U kunt daarbij denken aan: de schoolgids, beleidsplannen, vakantierooster, ARBO en het formatieplan.

Reglement en notulen liggen op school ter inzage of zijn aan te vragen bij de secretaris van de MR. De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata worden in Het Vincketouwtje en de kalender vermeld.

Na een zittingsduur van twee jaar treedt een lid af en wordt er een nieuw lid gekozen. De leden kunnen zich eventueel voor een tweede termijn beschikbaar stellen. Er wordt een roulatiesysteem gehanteerd waardoor nooit een voltallige MR vervangen wordt. Hierdoor ontstaat continuïteit.

De MR van de Vinckhuysenschool staat in contact met, of vaardigt zelfs leden af naar, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Daar worden beleidszaken besproken die alle scholen van de ISOB betreft. De GMR heeft ook instemmings- en/of adviesrecht.

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn de leden:
 

Mary Smit, ouder (Sophie & Tom) lid (voorzitter)
Yvonne Pleyte, ouder (Thijs) lid
Irma Mensink teamlid
Mariëtte Konijn  teamlid

 

 

Heeft u een vraag over beleid of de ontwikkelingen op school? Mailt u dan naar de MR of spreek één van de leden op school aan.

Hieronder vindt u de meest recente agenda en notulen van de MR.
Notulen MR-vergadering 07-12-2022
Notulen MR-vergadering 05-10-2022
Jaarverslag MR 2021-2022
Notulen MR-vergadering 19-05-2022
Notulen MR-vergadering 17-3-2022
Notulen MR-vergadering 20-1-2022
Notulen MR-vergadering 18-11-2021
Notulen MR-vergadering 30-9-2021
Notulen MR-vergadering 29-6-2021