Juni 2020
Doel
De kaart heeft het doel om als richtlijn te dienen voor de wijze waarop wij de school kunnen heropenen zodat wij onze onderwijstaak (sociaal-emotioneel, cognitief en vakinhoudelijk) zo goed als mogelijk vorm en inhoud kunnen geven. Daarbij willen we de mogelijkheid om het coronavirus door te geven zo veel als mogelijk beperken. We streven naar een school als ‘veilige zone’ voor leerlingen en medewerkers.
 
De invulling is afhankelijk van:
 • Het RIVM/GGD-advies en de gestelde maatregelen.
 • Afspraken op bestuursniveau.
 • Afspraken op schoolniveau.
 
We hebben bij de invulling van de organisatie gekeken naar:
 • Veiligheid leerlingen en leraren.
 • Belastbaarheid van het team.
 • Praktische zaken, zoals gebruik van ruimtes.
 
De kaart is tot stand gekomen na overleg met het team en MR.

Aanpak organisatie en aanbod

 

Organisatie

Hoeveel dagen/uren naar school?

De Rijksoverheid heeft bepaald dat per 11 mei 2020 de scholen weer open mogen voor halve groepen. Vanaf 8 juni 2020 mogen de basisscholen weer volledig open. Wij konden per 11 mei al volledig open vanwege het geringe aantal leerlingen per groep. Ook met alle leerlingen op school konden wij ons houden aan de voorschriften zoals die gesteld zijn voor het primair onderwijs. Voor de Vinckhuysenschool verandert er in dat opzicht dan ook niet veel.
 
Belangrijke overweging voor het besluit tot heropening is dat het risico dat kinderen elkaar en volwassenen besmetten zeer klein is. Het besmettingsrisico onder volwassenen is groter. Het contact tussen volwassenen wordt daarom op school voorkomen. Wij houden zoveel mogelijk digitaal contact of met ten minste 1,5 meter afstand van elkaar.
Ons voornaamste doel is het hervatten van het onderwijs aan onze leerlingen. Hierdoor kunnen ouders (thuis-)werken zonder ook hun kinderen te begeleiden bij het schoolwerk. Door ons te houden aan de gestelde richtlijnen kunnen we de druk op de zorg beheersbaar maken en houden. Wij dragen hier graag ons steentje aan bij.
 
Sinds 11 mei  gaan alle leerlingen weer dagelijks van 8.30 – 14.00 uur naar school. We bieden daarmee een solide basis voor alle leerlingen tot het eind van het schooljaar, onder voorbehoud van veranderde maatregelen van de overheid. Doordat wij dagelijks alle leerlingen op school les kunnen geven, geven wij geen afstandsonderwijs meer. Alle onderwijsactiviteiten vinden op school plaats.
 

Personeel

 • Alle leerkrachten, mits gezond, geven les aan hun eigen stamgroep.
 • Onderwijsassistenten, stagiaires en vaste externe begeleiders worden ook ingezet.
 • Extra (individuele) begeleiding wordt in overleg met de begeleider op school of op afstand gegeven (via bijv.  Teams). Begeleiding door deze professionals mag in de school plaatsvinden, mits zij 1,5 meter afstand tot personeelsleden houden.
 • Personeel hanteert minimaal 1,5 meter van elkaar, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is
 • Tussen personeelsleden/begeleiders en leerlingen wordt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard.
 • De algemene richtlijnen geldig, zoals geen handen schudden, hoesten/niezen in de elleboog e.d.
 • Personeelsleden dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen. Individuele wensen daartoe, worden met de directeur overlegd.
 • Personeel ziet toe op naleving afspraken uit dit kwaliteitsprotocol.
 • Leerkrachten werken volgens gewone werkrooster.
 • Vergaderingen worden digitaal gehouden via Teams.
 

Zieke collega’s

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.
Leraren kunnen werken als er geen sprake is van symptomen van het Coronavirus.
 • Onderstaande afspraken zijn overgenomen uit de richtlijnen van het RIVM en het protocol voor het basisonderwijs (https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-volledig-openen-basisonderwijs.pdf) . De meest actuele richtlijnen zijn via de websites van RIVM en de rijksoverheid te vinden. Een personeelslid blijft thuis bij: neusverkoudheid, hoesten/niezen, keelpijn/moeilijk ademen/benauwdheid, koorts (boven 38 graden), minder ruiken/proeven.
 • Leraren blijven thuis totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn (conform richtlijnen).
 • Wanneer een personeelslid positief getest is op corona, moet hij/zij minimaal 7 dagen uitzieken. Pas als na deze 7 dagen, 24u uur geen klachten meer zijn, mag het personeelslid weer naar school.
 • Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts boven 38 graden en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis.
 • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het personeelslid weer naar school.
 • Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor covid-19 en een positieve uitslag heeft, moet het personeelslid wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
 • Personeelsleden met klachten nemen contact op met de directeur. De directeur licht bestuur en bedrijfsarts is.
 
Leerkrachten met corona gerelateerde klachten kunnen getest worden conform het landelijke testbeleid. Tot de uitslag bekend is, blijft de werknemer thuis. In overleg met de leidinggevende wordt bepaald welke werkzaamheden je eventueel vanuit huis kan doen.
Als een personeelslid gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, gaat hij/zij naar huis.
Bij milde klachten geeft de leerkracht afstandsonderwijs zoals in de periode van de schoolsluiting.
Als de leerkracht vanwege ziekte geen afstandsonderwijs kan geven, wordt geprobeerd een invaller te vinden. Hierbij heeft een leerkracht van de eigen school de voorkeur.
Als er geen invaller is, kunnen wij de groep geen onderwijs geven. Leerlingen worden niet verdeeld over de andere groepen, tenzij de ouder(s) van een leerling werkzaam is in een vitaal/cruciaal beroep en kinderopvang niet mogelijk is.
Personeelsleden die in een risicogroep vallen, bespreken dit met hun directeur.
Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen, idem.
Personeelsleden die niet in de risicogroep vallen, maar zich wel ernstig zorgen maakt, idem.
 

Onderwijs combinatie school en op afstand

Alle leerlingen zijn op school. Afstandsonderwijs wordt niet gegeven.
Uitzonderingen:
 • Als de leerkracht milde klachten heeft en daardoor thuis moet blijven.
 • Als de leerkracht in quarantaine moet, maar wel kan werken.
 

Zieke leerlingen

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe.
Leerlingen kunnen naar school als er geen sprake is van symptomen van het coronavirus, anders blijft de leerling thuis. Zelfs met milde symptomen zoals een verkoudheid moeten leerlingen thuisblijven.
 • Een leerling blijft thuis bij: neusverkoudheid, hoesten/niezen, keelpijn/moeilijk ademen/benauwdheid, koorts (boven 38 graden), minder ruiken/proeven.
 • Wanneer een leerling positief getest is op corona, moet hij/zij minimaal 7 dagen uitzieken. Pas als na deze 7 dagen, 24u uur geen klachten meer zijn, mag de leerling weer naar school.
 • Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38 graden en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis.
 • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag de leerling weer naar school (en de opvang).
 • Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor covid-19 en een positieve uitslag heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
 • School meldt zich bij de GGD wanneer er sprake is van 3 of meer leerlingen met ziekteverschijnselen per groep.
 • Leerlingen met klachten kunnen getest worden volgens het landelijk testbeleid, met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s).
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen
 • Signaleert een leerkracht dat een ouder of leerling een van bovenstaande klachten heeft, dan treedt de leerkracht z.s.m. in overleg met de directeur. Indien nodig worden ouders verzocht het kind z.s.m. op te halen om mogelijke verspreiding te voorkomen.
 • Signaleert een leerkracht dat er een broertje of zusjes afwezig is wegens ziekte, dan volgen we dezelfde stappen als hierboven beschreven.
 
Een leerling die thuis is vanwege milde klachten, krijgt een weektaak en kan via basispoort zijn lessen maken (afstandsonderwijs zoals ten tijde van de schoolsluiting). Indien mogelijk kan deze leerling (via Teams of Zoom) een instructie volgen die op school gegeven wordt.
Leraren houden contact (telefonisch/Teams) met deze leerlingen.
 
Leerlingen die thuis gehouden worden, maar niet ziek zijn, worden afwezig genoteerd tenzij er gegronde reden is om een leerling thuis te houden. Dit verzuim wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar en er wordt niet op gehandhaafd door de leerplicht.
Leerlingen die behoren tot een risicogroep, of leerlingen die een gezinslid heeft die tot de risicogroep behoort, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs, dit gebeurt in overleg met de school. Deze leerling krijgt van school een weektaak om thuis verder te werken. De school biedt geen ondersteuning in de vorm van bijwonen (digitale) instructies vanuit huis.
Leraren houden contact (telefonisch/Teams) met deze leerlingen.
 
De school adviseert ouders de leerling naar school te laten komen om een zo ononderbroken ontwikkeling door te laten maken, op cognitief vlak, maar ook vanwege het sociale aspect en de sociaal-emotionele vorming.
 

Inrichting van de lokalen

Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand onderling te bewaren. Leerlingen zitten zoveel mogelijk aan een vaste tafel op een vaste plek in het lokaal. Andere werkplekken mogen gebruikt worden.  Voor de looproutes in de klas en het kunnen behouden van de afstand tussen leerling en leerkracht zitten de kinderen maximaal in tweetallen naast elkaar. Ze gebruiken zoveel mogelijk hun eigen spullen uit hun laatjes en nemen geen spullen mee van huis.
 
Het is zaak dat de kinderen een goede afstand houden van leerkrachten. We zullen ons uiterste best doen om afstand te houden van leerlingen en vragen van de leerlingen om hier rekening mee te houden. Zowel leerkrachten als leerlingen kunnen hierbij niet aan het onmogelijke gehouden worden. Het bewaren van anderhalve meter afstand tussen leerling en de leerkracht en tussen leerlingen onderling is praktisch gezien ingewikkeld en in sommige gevallen onmogelijk. We geven geen handen, knuffelen niet, en raken leerlingen niet aan, tenzij het noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij het plakken van een pleister). Als we een leerling (moeten) aanraken, dan zullen we dit op zo hygiënisch mogelijke wijze doen (vooraf en achteraf handen wassen).

Daarbij zullen de lokalen twee keer tijdens de schooldag, en aan het eind van de schooldag, goed geventileerd moeten worden en worden deze dagelijks schoongemaakt.
 

Specifieke maatregelen voor de groepen 1 t/m 4

De leerkracht en onderwijsassistent wisselen elkaar af in de groepen, maar houden hierbij 1,5 meter afstand van elkaar. Als kinderen in een ander lokaal gaan werken, dan wisselen zij via de klassendeur en niet via de schuifdeur (zodat de afstand tussen leerling en leerkracht zoveel mogelijk gewaarborgd kan worden).
 
Ouders wordt verzocht:
 • hun kinderen kleding aan te laten trekken die ze zelfstandig aan- en uit kunnen trekken en open- en vast kunnen maken (knopen van broeken, klittenband e.d.)
 • om eten en drinken mee te geven dat gemakkelijk door de leerlingen zelf kan worden 'genuttigd' (geen lastige bekers, maar pakjes ed.; schoongemaakt fruit).
 

In- en uitgaan van de school

De groepen 1,2,3 verzamelen in een rij aan de zijkant van de school, bij het bordes. Juf Lianne haalt de leerlingen hier op en brengt ze hier ’s middags ook terug.
De groepen 4 en 5 verzamelen zich langs de rand van de zandbak. Juf Irma of Lis haalt de leerlingen hier op en brengt ze hier ’s middags ook terug.
De groepen 6, 7 en 8 verzamelen in een rij bij de tafeltennistafel. Meester Chris haalt de leerlingen hier op en brengt ze hier ’s middags ook terug.
 
Ouders brengen leerlingen niet in school en blijven niet bij het raam staan om te zwaaien.
Aan het eind van de dag worden leerlingen door hun eigen (stamgroep)leerkracht naar buiten gebracht, op dezelfde plek als waar ’s morgens verzameld wordt. Ouders wachten buiten op gepaste afstand (minimaal 1,5 meter) van elkaar en zorgen ervoor dat de leerkracht met de kinderen op veilige wijze naar de verzamelplek kan komen (zie ook Ouders in en om de school).
 

Pauzetijden/spel en buitenspelen

Buitenspelen is toegestaan na advies RIVM. De leerkrachten houden toezicht, en houden hierbij 1,5 meter afstand van elkaar.
 

Ouders in en om de school

 • Ouder(s)/verzorger(s) zijn niet toegestaan in school. Ook niet bij te laat komen of vergeten tassen e.d. Om leerkrachten zoveel mogelijk te beschermen tegen mogelijke besmetting via volwassenen, laten we geen ouders binnen in de school. 
 • Ouders mogen volgens het landelijk protocol niet op het schoolplein komen. Wij vinden het echter veiliger voor u en de leerlingen om de leerlingen op het schoolplein aan ons over te dragen. Op het schoolplein is het namelijk wel mogelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • Ouders blijven niet bij het raam staan om te zwaaien en blijven niet op het plein.
 • We vragen ouders bij het halen en brengen de onderlinge afstand van 1.5 meter tussen volwassenen te respecteren. Zowel van de leerkracht als van andere ouders.
 • Om zoveel mogelijk het aantal volwassenen op het schoolplein te beperken, vragen we ouders om met 1 ouder/begeleider per gezin de kind(eren) naar school te brengen en van school te halen.
 • Ons advies en verzoek: breng uw kind(eren), neem afscheid en vertrek.
 • Ouder(s)/verzorger(s) houden altijd 1,5 meter afstand van andere volwassenen én van andere leerlingen. We vragen u dringend om als ouder hierin uw verantwoordelijkheid te nemen. Voor kinderen is het te moeilijk om zich aan de 1,5 meter te houden. Wij, leerkrachten en ouders/verzorgers, moeten hierin het goede voorbeeld geven en elkaar hierop vriendelijk aanspreken.
 

Vervoer naar school

 • Leerlingen die op de fiets naar school komen, stallen hun fiets in de overdekte fietsenstalling (tussen schoolplein en voetbalvereniging), dus er wordt geen gebruik gemaakt van de fietsenrekken op het schoolplein. Leerlingen (en ouders) fietsen hierbij niet over het schoolplein naar de fietsenstalling.
 • Ouders laten hun fiets buiten de schoolhekken staan.
 • Ouders die met de auto komen, parkeren op de parkeerplaats aan de achterzijde van de school. Aan de dijk wordt niet geparkeerd.
 • Wij adviseren ouders waarvan de kinderen normaliter met de boot naar school komen, om ook hier de 1,5 meter afstand tussen volwassene en kinderen te handhaven.
 • Vervoer in de auto van kinderen die niet tot het eigen gezin behoren, is volgens de richtlijnen niet toegestaan.
 

Jassen en tassen

 • Jassen en tassen worden aan de kapstokken bewaard.  
 • De leerlingen gebruiken zoveel mogelijk hun eigen schoolspullen uit hun laatjes.
 • Eten en drinken wordt ’s morgens uit de tas gehaald.
 • Bij binnenkomst in de school worden door alle kinderen de handen gewassen.
 

Onderwijsinhoud

Het uitgangspunt moet de pedagogische aanpak zijn. Leerlingen gaan dan wel naar school, maar de situatie is niet zoals deze was. Dit zal vragen oproepen en wellicht ook tot onzekerheid leiden bij leerlingen. De pedagogische prioriteit is groot. De leerlingen en leraren moeten het openen van de school als positief kunnen ervaren. De leraar moet zorgdragen dat dit ook gebeurt. Alle maatregelen die worden getroffen moeten worden uitgelegd en voorgedaan. Leerlingen moeten ook de ruimte krijgen om hun verhaal te doen over de periode dat de school dicht was.
 • Er is ruimte om te kunnen delen wat je hebt meegemaakt.
 • Er is ruimte om weer aan elkaar te wennen.
 • Er kan worden gesproken over verlies van familieleden of goede bekenden.
 

Lesaanbod

In de week van 11 mei is door de leerkrachten in kaart gebracht welke lesstof herhaald moet worden en voor welke leerlingen. Daarna is er extra begeleiding gegeven gericht op deze lesstof. Inmiddels volgt iedereen weer het reguliere lesaanbod en wordt het reguliere lesrooster en lesaanbod gevolgd. Leerkrachten kunnen daarmee ook weer lesgeven aan andere groepen dan hun stamgroep.
 
Excursies, groepsactiviteiten en vieringen e.d. gaan niet door.
Ondersteuning door ouders/vrijwilligers bij leeractiviteiten is niet mogelijk in de school.
Externe, professionele begeleiders, en stagiaires, worden toegelaten om de leerlingen te begeleiden. Ook zij zullen geïnformeerd worden over de hygiëne maatregelen in de school.

 

Welke inhouden zijn nog essentieel om dit schooljaar te behandelen?

 • We bieden in de periode tot de zomervakantie het volgende programma aan: we richten ons op de minimale doelen die gehaald moeten worden per leerjaar. Waar de ruimte er is, streven we naar hogere opbrengsten dan de minimale doelen.
 • We gebruiken hiervoor deze bron: richtlijnen SLO en methodes.

 

Sport- spelmomenten

 • Voor en na sport- en spelmomenten wassen leerlingen en personeel de handen volgens richtlijn.
 • Alle leerlingen krijgen minimaal één keer per week buiten gymles door een bevoegde leerkracht. We houden hiervoor vrijdag aan (vrijdag = gymdag). We gaan niet naar de gymzaal in de Rijp. Als gym op vrijdag niet mogelijk is vanwege het weer, wijken we af naar een ander moment in de week. Makkelijk zittende kleding is gewenst, in ieder geval op de vrijdag.
 

Contact met ouders over voortgang/ontwikkeling leerlingen

 • Rapportgesprekken worden online gevoerd met alle ouders en leerlingen van groep 1 t/m 7. Het facultatieve laatste gesprek wordt veranderd in een verplicht gesprek.
 • Alle leerlingen krijgen aan het einde van het schooljaar een rapport. Bij groep 1 en 2 hebben niet alle observaties van Kijk kunnen plaatsvinden. Daarom is een keuze gemaakt voor een aantal domeinen waarop geobserveerd zal worden. Het Kijkrapport wordt aangevuld met algemene observaties. Voor groep 3 t/m 8 zullen niet alle onderdelen ingevuld kunnen worden. Er zal een begeleidende brief komen bij het rapport waarin dit wordt toegelicht.  

 
Monitoren ontwikkeling leerlingen en toetsbeleid

 • De CITO worden in beperktere mate afgenomen en worden ook twee weken later afgenomen. Deze worden vooral afgenomen zodat de leerkrachten mogelijke hiaten kunnen opsporen en de effecten van het thuisonderwijs kunnen monitoren. Op basis van deze bevindingen, observaties en methodegebonden toetsen zullen de kindplannen aangepast worden indien dat nodig blijkt.
 • Hoe monitor je de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen? (nog niet besproken).
 

Procedure schooladvies groep 7

 • Procedure kan gehandhaafd blijven zoals in het PO-VO protocol beschreven.
 

Afsluiting schooljaar groep 8

De musical wordt geoefend met de leerlingen van groep 6,7,8.
Het decor wordt op school gemaakt door leerlingen. Hierbij kan geen hulp van ouders ingezet worden.
De traditionele barbecue met groep 8 kan plaatsvinden, de leerlingen houden hierbij zoveel mogelijk rekening met de 1,5 meter afstand van de leerlingen.
De musical zal opgevoerd worden op 1 juli, als gepland, voor de ouders van de leerlingen van groep 6, 7 en 8. We onderzoeken de mogelijkheden voor een livestream voor thuiszittende grootouders en broertjes/zusjes of het maken van een film. De belasting voor het team mag hierbij niet te groot worden. Het heeft de voorkeur als dit door een ouder georganiseerd gaat worden. Na de musical vertrekken de leerlingen van groep 6/7 en hun ouders. Daarna is de diploma-uitreiking voor groep 8 (eigenlijk zoals gebruikelijk).
 
De ouderraad is niet aanwezig voor het verzorgen van een hapje (voorverpakt) en een drankje. De leerkrachten zorgen hier zelf voor.
Waar mogelijk wordt een drankje/hapje buiten klaargezet en bij mooi weer is de diploma-uitreiking buiten.  
 

Gezondheid en hygiëne maatregelen op school

 • Fysiek contact tussen leerling en leerkracht, zoals het schudden van handen, stoeien en knuffelen, moet zo veel als mogelijk uit de weg worden gegaan.
 • Medewerkers hebben zo min mogelijk fysiek contact met de leerlingen en dienen onderling de 1,5 meter afstand te houden.
 • Leerkrachten maken na gebruik het gedeelde materialen schoon, bijvoorbeeld bedieningspaneel van koffiezetapparaat, kopieerapparaat, telefoon, laptop, muis e.d.
 • De school voorziet in de benodigde schoonmaakmaterialen.
 • Dagelijks worden toiletten, deurklinken en tafels grondig schoongemaakt.
 • Elke jaargroep heeft een  toilet en wastafel aangewezen gekregen.
 • 1 leerling per stamgroep naar het toilet.
 • In elk lokaal is ontsmettende gel in een zeeppompje beschikbaar voor de leerkracht, maar handen wassen is effectiever.
 • Leerkrachten gebruiken eigen toiletten, volgens verdeling. Maken na gebruik toilet schoon met hiervoor bestemde schoonmaakmaterialen.
 • Materialen die door meerdere leerlingen of personeelsleden worden gebruikt, worden met regelmaat ontsmet/schoongemaakt.
 • Waar nodig: looproutes aangeven.
 

Handen wassen, hoesten of niezen

Handen wassen met water en vloeibare zeep is een effectieve manier om besmetting te voorkomen. Het goed wassen van de handen duurt ongeveer 45-60 seconden. De leraren en leerlingen wassen op regelmatige basis de handen (minimale interval twee uur per wasbeurt). Leerlingen krijgen dagelijks instructie om de handen goed te wassen. De leerlingen drogen hun handen af met papieren wegwerpdoekjes.
 • Terugkerende training en aandacht door leerkrachten voor routinematig handen wassen;
 • Medewerkers en leerlingen moeten hun handen wassen bij aankomst op school;
 • Leerlingen en medewerkers wassen hun handen na toiletbezoek, voor en na het eten, na hoesten of niezen;
 • Leerkrachten geven instructie om in de elleboog te hoesten/niezen;
 • In school alleen papieren zakdoekjes gebruiken;
 • Leerkrachten geven instructie om contact van handen met ogen en mond te vermijden.
 

Schoonmaak

Omdat virussen op oppervlakken kunnen overleven, willen we de oppervlakken die met de handen in contact zijn regelmatig schoonmaken. Het betreft zogenaamde contactpunten zoals: oppervlakte van tafels, speelgoed, handgrepen, deurklinken, toiletbrillen, iPads en pc-toetsenborden. Vuilnisbakken worden dagelijks geleegd.
 

Eten en drinken

 • Iedereen moet goed zijn handen wassen bij het bereiden en eten van fruit/lunch.
 • Kinderen mogen geen voedsel delen.
 • Alleen voorverpakte traktaties meenemen, geen eigen gemaakte traktaties bij verjaardagen.
 

Overig

 • Wekelijks overleg met team, woensdag om 15.00 uur (ook via Teams, voor afwezige leerkrachten)
 • Vaste leerling doet de buitenbel, schoolbel en schoolmelk (per 10 juni is er weer schoolmelk).